background-image

مدل چین قهوه 3D

china material cup 3d model

امکانات:

  • توصیه با استفاده از نرم افزار 3ds Max 2010،2011،2012
  • در Vray 2.0
  • 3 حداکثر فایل
  • 1 OBJ فایل
  • فایل 1 3DS
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 5.33MB
  • ترفند: 37،744
  • ورتکس: 37،748

پیش نمایش

چین مدل 3D فنجان قهوه

چین مدل 3D فنجان قهوه


ساختار سیم

چین مدل 3D فنجان قهوه