background-image

میز چوبی مدل 3d

wood desk 3d model

امکانات:

  • توصیه با استفاده از نرم افزار 3ds Max 2010، 2012، 2013
  • در Vray 2.0
  • فایل 3 حداکثر (حداکثر 2010، 2012، 2013)
  • 1 OBJ فایل
  • فایل 1 3DS
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 10.7B

پیش نمایش

میز چوبی مدل 3d

میز چوبی مدل 3d

میز چوبی مدل 3d