background-image

مدل 3d ساعت ساعت های قدیمی

clock 3d model

امکانات:

  • توصیه با استفاده از نرم افزار 3ds Max 2010،2011،2012
  • در Vray 2.0
  • 3 حداکثر فایل
  • 1 OBJ فایل
  • فایل 1 3DS
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 8.83MB
  • سمت فقط جلو. بدون پشت

پیش نمایش

مدل 3d ساعت ساعت های قدیمی